• Κλειδαριές
 • Λουκέτα
 • Πόμολα
 • Σύρτες,εξαρτήματα ασφάλειας κουφωμάτων
 • Είδη πέργκολας (δοκοθήκες-γωνιές,ταφ)
 • Ξυλουργικά εξαρτήματα
 • Οικοδομικές πρόκες
 • Κοπή κλειδιών
 • Είδη περιφραξης
 • Εντομοπροστατευτικές σίτες,κοτετσοσύρματα
 • Νylon κάλυψης
 • Σύρματα
 • Πανιά σκίασης,εδαφοκάλυψης

Και όλων των ειδών τα σιδηρικά.